Apara Samskaras

Home » Services » Apara Samskaras
  • Funeral Home Service
  • 10'th Day Pooja ( Shradha )
  • 11'th Day , 12'th Day and 13'th Day Pooja ( Shradha )
  • Masika Tarpanam
  • Abdikam Shradha ( 1'st Year Death Ceremony )
  • Varsha Shraddha ( Annual Death Ceremony )
  • Hiranya Shradha
  • Prayashchittam
  • Shanti Havan Pooja